เครื่องจักรกลการเกษตร รถแทรกเตอร์ เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม มีคำหลายคำในภาษาอังกฤษ โดยมีความหมาย ของคำที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรง ฟาร์ม เช่น Farm Machinery , Farm Implement , Farm Equipment , Agricultural Equipment ,Agricultural Machinery ซึ่งหมายถึงเครื่องจักรกลการเกษตร หรือ เครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร บางครั้งใช้คำว่า “Farm Machinery and Equipment” ซึ่งหมายถึงเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร ทำให้ไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรเป็นเครื่องมือ และอะไรเป็นเครื่องจักรกล ซึ่งจะใช้เรียกรวมกันทั้งหมดด้วยความคุ้นเคยรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม เรียกรวมกันว่า เครื่องจักรกลเกษตร (AgriculturalMachinery) และคำว่า “Agricultural Mechanization” ตามความหมายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หมายถึง การใช้ เครื่องจักรกลในการเกษตรทุกชนิด ตั้งแต่อาศัยแรงงานจากคน สัตว์ เครื่องยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้า ในภาษาไทยได้บัญญัติไว้ให้ตรงกับคำว่า เกษตรกลวิธาน” ซึ่งหมายถึงการใช้เครื่องจักรกลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (จารุวัฒน์, 2536)

          เครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural Machinery) หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้ในภาคเกษตรกรรมเกี่ยวกับพืชและสัตว์ ทั้งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทุ่นแรง การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การเพิ่มคุณภาพ การแปรสภาพผลผลิตเกษตร และการสนับสนุนระบบการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทด้านการใช้งานในภาคเกษตรกรรมของประเทศเป็นสำคัญ สามารถแบ่งประเภท ชนิด ของเครื่องจักรกลการเกษตรตามพิกัดศุลกากร (Harmonized System : HS Code) และลักษณะการใช้งาน

          ทางบริษัท บริษัท 108 เครื่องจักรเกษตรและอุปกรณ์ จำกัด หรือชื่อภาษาอังกฤษ 108 AGRICULTURE MACHINE AND EQUIPMENT CO., LTD. เราเป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ งานการเกษตร ปัจจุบันเรามีอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ช่วยตอบโจทย์ของเกษตรกรไทยได้เป็นอย่างดี

สนใจเครื่องจักรกลการเกษตร รถแทกเตอร์ รถบรรทุกหญ้าเนเปียร์ อุปกรณ์อะไหล่

ติดต่อหาเราได้ทาง www.108agriculture.com หรือทาง Facebook https://www.facebook.com/108AME

ตั้งอยู่ 107 ตำบล หนองบัว อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี 15140

TEL. 036-298-126, 081-651-2835, 087-404-3025

X